برگزاري نشست مديران اجرايي جشنواره شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ 7:33

بسمه تعالي

نشست مديران اجرايي جشنواره روشهاي نوين وفعال ياددهي- يادگيري سال تحصيلي ۸۸-۸۷روز دوشنبه ۲۶/۱۲/۸۷ برگزار خواهد شد .

دراين نشست كه باشركت كارشناسان آموزش راهنمايي مناطق ونواحي استان برگزار مي شود پس از ارايه يك نمونه تدريس با به كار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات توسط سرگروه محترم دروس علوم تجربي واجتماعي .با حضور رييس گروه آموزش وپرورش راهنمايي تحصيلي استان مسايل ومشكلات كارشناسيهاي آموزش راهنمايي تحصيلي نواحي ومناطق مورد بحث وبررسي قرار خواهد گرفته وراهكارهاي لازم ارايه خواهد شد .

لازم به يادآوري است كه شركت تمامي مديران جشنواره دراين گردهمايي اجباري بوده ويادآوري شده كه ترجيهاً كارشناس مسؤول ياكارشناس آموزش راهنمايي تحصيلي به عنوان مدير جشنواره به منظور شركت درنشست درمحل سازمان حضور داشته باشد.

نوشته شده توسط کارشناس راهنمایی  | لینک ثابت |

معاونت آموزش و نوآوري

 گروه آموزش وپرورش راهنمايي تحصيلي 

  جشنواره ي  روشهاي فعال و نوين ياد دهي _ يادگيري
 با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

     

                                                                                    گروه راهنمايي تحصيلي

                                                                                                  زمستان 1387

  

مقدمه

 

 تحولات چشمگيري كه در اثر ورود رايانه  و اينترنت به عرصه ي اجتماع در ابعاد مختلف زندگي انسان امروزي بوجود آمده است . هم اكنون به چنان شتابي رسيده كه تمامي ساختار هاي علمي ، اقتصادي ، فرهنگي و آموزشي جوامع  را در سراسر دنيا با تغيير شگرف مواجه كرده است .

سرعت و عمق تحولات به گونه اي بوده كه امروزه بقا و تداوم پيشرفت هاي علمي و اقتصادي دنيا به پيشرفت در صنعت عظيم رايانه و فن آوري اطلاعات وابستگي تام و تمام پيدا كرده است ، در چنين شرايطي كه همگامي با كاروان پر شتاب فن آوري هاي رايانه اي به امري كليدي و مهم در مسير توسعه و پيشرفت كشور تبديل شده است لزوم ايجاد تغيير در   شيوه هاي آموزشي و همگامي آن با آخرين يافته هاي علمي ضرورت دارد . دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي با درك اهميت موضوع فوق و با توجه به رسالتها و مأموريتهاي خود در اين راستا ، جشنواره ي روشهاي فعال و نوين
ياد دهي
_ يادگيري بارويكردبكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات  را در دروس " جغرافيا و علوم تجربي "      براي سال تحصيلي88-87 بر اساس فرايند تعريف شده در اين طرح تدوين نموده است ، لذا انتظار مي رود معا ونين محترم آموزش و نو آوري و مجموعه ي آموزش و پرورش دوره راهنمايي تحصيلي سازمانهاي آموزش و پرورش با امعان نظر و توجه ويژه در اجراي هر چه مطلوبتر اين طرح همت خود را بكار ببرند.


 فصل اول

كليات

                                  - اهداف

                                    - اركان مسئول و شرح وظايف

                                 - مخاطبين

                                - گستره طرح

 

اهداف

 

 1-    توسعه كيفي منابع انساني از طريق تقويت مهارتهاي حرفه اي معلمان

2-    فراهم نمودن زمينه  هاي مناسب به منظور بروز خلاقيت و نو آوري معلمان

3-    توسعه وگسترش فرهنگ استفاده ازفناوري اطلاعات وارتباطات دربين معلمان

4-    فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت تحقق اركان چهار گانه يادگيري :

                                         يادگيري براي يادگرفتن

                                         يادگيري براي عمل كردن

                                         يادگيري براي زندگي در كنار هم و با هم

                                         يادگيري براي بودن 

5-   

مخاطبين

مستند سازي _ گسترش و تعميم روشهاي نوين ياددهي _ يادگيري

 

دبيران دروس علوم تجربي و جغرافيا 

گستره ي طرح

تبصره : (طي يك دوره پنج ساله بصورت چرخشي تمامي دروس دوره راهنمايي تحصيلي در قالب اين طرح ارايه خواهد شد )

 

اين طرح براي سال تحصيلي 88-87 در تمامي استانهاي سراسركشور اجرا خواهد شد.

اركان مسئول و شرح وظايف

 الف) ستاد « شوراي سياستگزاري وبرنامه ريزي »

 اعضا :

1 - مدير كل دفتر آموزش راهنمايي تحصيلي « رئيس شورا »

2- معاونين دفتر

3- كار شناس مسئول گروههاي آموزشي

4- كار شناس مسئول بر نامه ريزي

 5- افراد صاحب نظر و مطلع «عند اللزوم »

 وظايف :

1- تصويب شيوه نامه جشنواره روشهاي فعال ونوين ياد دهي _ يادگيري  بارويكردبكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات  

2-    پيش بيني ، تشخيص و تعيين منابع ، براي اجراي طرح

3-    انتخاب و تعيين استان مجري در مرحله كشوري

4-    شناسايي و تبيين راهكار هاي لازم جهت توسعه و كار بست نتايج جشنواره           

5-    برنامه ريزي براي اجراي جشنواره درسطح كشور با هماهنگي استان مجري

كميته علمي

 اعضا:

1-كارشناس مسئول گروههاي آموزشي

2- مشاور فناوري اطلاعات وارتباطات معاونت آموزش ونوآوري

3-اعضاي گروه هاي درسي مرتبط ( متناسب بادروس ارايه شده درجشنواره )

4-افراد صاحب نظر ومطلع «عنداللزوم»

وظايف :

1-برنامه ريزي ونظارت براجراي كارگاههاي آموزشي

2-ارايه پيشنهاد درخصوص محتواي كارگاههاي آموزشي

3-پشتيباني علمي جشنواره درسطح كشور

4-همكاري درارزيابي طراحي هاي آموزشي معلمان و  ارائه راهكاربه منظور بهبود كيفيت آن  

 

اركان مسئول و شرح وظايف آنها در سطوح سازمان و مناطق آموزشي

                      

 ب ) استان

كميته بر نامه ريزي

 اعضا :

1- معاون آموزش و نو آوري

2- معاون پرورشي و تربيت بدني

3- معاون بر نامه ريزي و توسعه مديريت

4- رئيس گروه دوره آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي

5- كار شناس مسئول گروههاي آموزشي

6- كار شناس مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات  

وظايف :

1- ابلاغ شيوه نامه  جشنواره به  مناطق ، نواحي و شهرستانها

2- تشكيل جلسات توجيهي براي مديران اجرايي جشنواره در سطح نواحي _ مناطق و شهرستانها

3- بر آورد و تأمين هزينه هاي اجراي جشنواره

4- برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه راه يافتگان به مرحله استاني

5- اجراي جشنواره در مرحله استاني

 6- مستند سازي مراحل مختلف جشنواره در مرحله استاني ( نوشتاري و تصويري ) و ارسال گزارش آن به دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي

 

كميته علمي _ آموزشي و نظارتي

  اعضا :  

1- مدير اجرايي جشنواره

2- كارشناس مسئول گروههاي آموزشي

3- سر گروه درسي  دروس مربوطه .

4- رئيس گروه ارتقاء علمي

5-كارشناس فناوري اطلاعات وارتباطات استان

وظايف :

1- پشتيباني علمي جشنواره درسطح استان

2-ارزيابي و قضاوت در خصوص طرح درسهاي (روشهاي فعال و نوين ) ارايه شده

3- ارايه بازخورد لازم به منتخبين مرحله استاني پيرامون واحد درسي مربوط

4- رتبه بندي طرحهاي ارايه شده

ج ) منطقه _ شهرستان _ ناحيه

كميته بر نامه ريزي و اجرايي

  اعضا :

1- رئيس / مدير منطقه/ ناحيه

2- معاون آموزش و نو آوري

3- معاون پرورشي و تربيت بدني

4- معاون بر نامه ريزي و توسعه مديريت

5- كار شناس مسئول دوره راهنمايي تحصيلي

6- كار شناس گروههاي آموزشي

7-كار شناس فناوري اطلاعات و ارتباطات  

8- كارشناس روابط عمومي

9- دو نفر از مديران  مدارس

وظايف :

1- ابلاغ شيوه نامه جشنواره روشهاي فعال و نوين ياد دهي _ يادگيري به مدارس تابعه 

2- برگزاري جلسات توجيهي _ آموزش ويژه مديران مدارس دوره راهنمايي تحصيلي

3- ثبت نام از داوطلبان و جمع آوري طرح درس هاي   شركت كنند گان و ارسال آنها به كميته علمي منطقه

4- ارسال اسامي منتخبين معرفي  شده از سوي كميته علمي به همراه طرح درسهاي مربوط به سازمان آموزش و پرورش استان

كميته علمي

اعضا :

1- كارشناس  دوره راهنمايي تحصيلي

2- كار شناس گروههاي آموزشي

3- سر گروه درسي هر يك از دروس ارائه شده

 

 

وظايف :

1- ارزيابي و قضاوت در خصوص هر يك از طرح درسهاي ارائه شده ازشركت كنند گان برابر با ضوابط و ملاك هاي پيش بيني شده در اين شيوه نامه 

2- ارايه بازخورد لازم به منتخبين مرحله منطقه اي پيرامون واحد درسي مربوط عند الزوم

3- تعيين منتخبين در  مرحله منطقه و اعلام اسامي آنان به كميته بر نامه ريزي ، بهمراه هريك از طرح درسهاي مربوط

فصل دوم

 اصول طراحي يك واحد ياد گيري با رويكرد بكار گيري
فناوري اطلاعات و ارتباطات  

 

اصول يادگيري با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 1-  دانش آموز به مثابه جستجو گر اطلاعات

در اين شيوه يادگيري  ، دانش آموزان منابع اطلاعاتي را مي شناسند و آنها را ارج مي نهند ، منابع گو ناگون اطلاعاتي را جستجو مي كنند و بر اساس نياز هاي خود و موضوع مورد نظر با استفاده از اشكال متعدد رسانه هاي الكترونيكي و ارتباط جمعي ، اطلاعات مورد نياز خود را بازيابي مي كنند .

2-  دانش آموز به مثابه متفكر ، نقاد ، تحليل گر و گزينش گر اطلاعات

دانش آموزان از منابع ، فنون و ابزار هاي فناوري  در حل مسأله ،  مرور اطلاعات و داده ها استفاده  مي كنند و سپس اين داده ها و اطلاعات را تجزيه و تحليل ، تركيب و ارزشيابي مي كنند وآنها را به شكل اطلاعات و دانش مفيد و قابل استفاده ارايه مي دهند .

3-  دانش آموز به مثابه توليد كننده دانش

با استفاده از منابع و فناوري هاي نو ، دانش آموزان بطور انفرادي يا به عنوان  عضو فعال گروه با استفاده از فناوريهاي آموزشي نو ، رسانه هاي ار تباط جمعي و الگو سازي و شبيه سازيهاي رايانه اي و تلفيق اطلاعات گرد آوري شده از منابع گو ناگون ، مفاهيم و نظريات علمي تازه اي را مطرح مي كنند .

4-  دانش آموزبه  مثابه پيام رسان اثر بخش

يعني دانش آموزان با تجزيه و تحليل وظايف محوله و استفاده درست از ابزار ها و رسانه هاي فناورانه متناسب با هدف مخاطبان افكار و نظريات منحصر به فرد خود را ارايه مي دهد .

5-  دانش آموز به مثابه فناور آموزشي

در اين شيوه دانش آموز؛ اعتماد به نفس ، صلاحيت و مهارتهاي فني لازم را كسب مي كند تا بتواند در زندگي روزمره و در محيط كار خود ابزار هاي فناورانه وارتباط جمعي را با موفقيت راه اندازي كندو مورد استفاده قرار دهد .

 

نكاتي را كه معلم در طراحي يك واحد درسي |(يادگيري ) با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد رعايت كند .

 1-    استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  براي  دستيابي به اهداف آموزشي

2-    استفاده نكردن از  فناوري اطلاعات و ارتباطات  در فعاليت هاي آسان و ساده اي كه در صورت كار برد روشهاي ديگر ؛ فرد را راحت تر به اهداف مورد نظر مي رساند .

3-    استفاده  ازفناوري اطلاعات و ارتباطات  به منظور تمركزبر جنبه هاي مورد نظرواستفاده بهينه اززمان و منابع

4-    استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  براي پيدا كردن پاسخ صحيح سئوالها متناسب با موضوع درس

5-     معلم بايد ارتباط بين كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات   و هدف تدريس و تأثير آن بر كار بردهاي روزمره را براي دانش آموزان روشن كند .

6-     معلم بايد ابعادو بخشهايي ازتدريس را كه درآن از فناوري اطلاعات و ارتباطات  استفاده مي كنددرطرح در س خود مشخص كند .

7-     تعيين سئوالهاي كليدي و فرصت ها ووضعيت مداخله اي معلم براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و هدايت آنها .

8-     تعيين روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ثبت آنها .

9-     تعيين معيار هاي قضاوت در زمينه هاي يافته هاي دانش آموزان تا  استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  موجب ناديده گرفتن اين يافته ها و پيشرفت ها  نشود .

10-  توجه به هر گونه تأثير استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  در ساز ماندهي و انتقال مفاهيم درس و چگونگي مديريت آنها .

11-  بررسي تناسب فناوري اطلاعات و ارتباطات  مورد استفاده با توانايي هاي دانش آموزان با در نظر گرفتن اين نكته كه برخي از دانش آموزان ممكن است از قبل در استفاده از ابزار مورد نياز ، تبحر لازم را داشته و برخي فاقد اين تبحر باشند.

12-   معلمان به منظوردستيابي به اهداف آموزشي بايدازچگونگي سازماندهي منابع و
 فناوري اطلاعات و ارتباطات  مو جود آگاه باشند ؛ اين سازماندهي شامل موارد زير است :

-         استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات   براي تمامي افراد كلاس يا يك گروه براي معرفي و مرور مجدد يك موضوع يا براي كسب اطمينان از دستيابي دانش آموزان به مفاهيم اصلي درس .

-        تقسيم بندي دانش آموزان در گروههاي دو نفره يا چند نفره ، به منظور حصول اطمينان از استفاده ي آنان از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و در گير شدن آنها با آن .

-        در دسترس بودن منابع فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دانش آموزان به منظور استفاده در تحقيقات يا ساير موارد در حين درس ،  طراحي و اجراي فعاليت وكسب اطمينان از مفيد بودن وتناسب منابع با اهداف آموزشي مورد نظر .

-        حصول اطمينان ازارتباط بين فعاليت مورد نظروآنچه با استفاده ازابزار فناوري اطلاعات وارتباطات صورت
مي پذيرد .

13-   معلمان بايد تشخيص دهند كه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي تدريس به دانش آموزان با نياز هاي ويژه ، بطور خاص چه كمكي مي كند تا بتوان آنها را با بر نامه ي درسي همراه ساخت و بين بر نامه ي درسي و نياز هاي ويژه ي آنان هماهنگي ايجاد كرد .

14-معلمان بايد قابليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات متناسب  با  موضوع درسي را در دانش آموزان  رشد دهند و تقويت كنند اينكار به روش هاي زير انجام پذيرد :

-         بحث و گفتگو در زمينه ي مهارت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات  (آموزش مهارتها درصورت لزوم ) و
كار بردهاي آن در آموزش

 

-        استفاده ي دقيق و مناسب از واژه ها و توضيح دادن واژه هاي مرتبط با كار برد فناوري اطلاعات و ارتباطات در موضوع درسي

-        استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات   به شكلي كه الگو و مدلي مناسب براي دانش آموزان باشد و حصول اطمينان از كاربرد صحيح فناوري اطلاعات و ارتباطات   توسط آنان .

15- معلمان بايد به هنگام استفاده از فناوري ،يادگيري دانش آموزان  و چگونگي استفاده ي آنها از فناوري اطلاعات و ارتباطات   را زير نظر بگيرند و ارزشيابي كنند . آنها در  ارزشيابي  پيشرفت دانش آموزان بايد به نكات زير توجه داشته باشند :

اهداف آموزشي واجرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات  مورد نياز و چگونگي به كار گيري آن براي رسيدن به هدف را به خوبي بشناسند .

-  فعاليت هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانش آموزان  را مشاهده كرده ودرصورت لزوم در آن مداخله كنند .

- با طرح چند سئوال دانش آموزان را به فكر كردن براي توجيه مناسب بودن ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات ملزم كنند .

- با توجه به استاندارد هاي دستيابي به موضوع درسي ، منابع مورد استفاد ه فناوري اطلاعات و ارتباطات   را بشناسند .

- با نتايج استفاده از رايانه و تأثير آن بر انتظارات معلم از يافته هاي دانش آموزان ، آشنا باشند .

- معيار هايي را كه از طريق آنها بتوان ميزان تأثير استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات رادر يادگيري دانش آموزان اندازه گيري كرد ، تعيين نمايند .

- ميزان يافته هاي تك تك دانش آموزان راطي فرايند يك فعاليت گروهي از طريق مشاهده ثبت داده ها ، مداخله در فرايند و گفتگو با دانش آموزان تعيين كنند .

- ازكيفيت يادگيري دانش آموزان ازموضوع درسي ارائه شده توسط فناوري اطلاعات وارتباطات اطمينان حاصل كنند .

- در صورت استفاد ه از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات   در تدريس ، براي ارزشيابي تشخيصي ، تكويني و پاياني فعاليت هاي مبتني بر آن فناوري طراحي كنند و مقررات و شرايط استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  براي ارتقاي ياد گيري دانش آموزان ، سطح ادراك آنان و نيز ميزان دستيابي شان به مفاهيم راتعيين كنند .

- حوزه وسيعي از ابزار هاي ارتباطي و اطلاعاتي و محتواي آنها را مورد ارزيابي قرار دهند تا بتوانند انتخاب ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات  در طراحي درس ، تدريس ، ارزشيابي و مديريت كلاس را توجيه نمايند.

 

فرايند طراحي واحد يادگيري با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 1-    تعيين اهداف كلي و جزئي درس

2-     تعيين سطوح مختلف توانايي هاي دانش آموزان

3-    پيدا كردن نقطه مشترك ( سطح پيش دانسته ها ) قابل درك براي همه ي دانش آموزان

4-    طراحي فعاليت هاي گونا گون متناسب با سطح توانايي دانش آموزان با سطح پايين تر از نقطه ي شروع

5-    طراحي فعاليت هاي متفاوت جهت پرورش و ارتقاي سطح توانايي دانش آموزان با توانايي هاي بالاتر

6-    آگاهي از ميزان تأثير استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي كيفيت ياد دهي _ يادگيري و ايجاد
فر صت هاي آموزشي با بكار گيري فناوري مربوطه   

7-    تعيين سازماندهي  آموزشي و فعاليت هاي داخل يا خارج از كلاس .

8-    تهيه مواد آموزشي لازم براي انواع فعاليت ها شامل فعاليت هاي از پيش طراحي شده توسط معلم و بر گه ها و
كپي هاي لازم ، فايل هاي از قبل آماده شده (صفحه گسترده ، فايل هاي شامل داده هاو...)

9-    تعيين چگونگي گروه بندي دانش آموزان (گروه هاي دو نفره يا چند نفره )

10-تعيين شيوه ها و ابزار ارزشيابي متناسب با شيوه ها و ابزار هاي استفاده شده در طرح درس

 سطوح ياد دهي _ يادگيري با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

سطح 1

سطح 2

سطح 3

ياد دهي _ يادگيري تعاملي
نقش دانش آموز

دانش آموزان  در سطح كاربري ساده و محدود ، از ابزار فناوري براي انجام دادن برخي فعاليت هاي مكتوب استفاده مي كنند . اين فعاليت هاي يادگيري ، محدود مي باشند .

 

 

دانش آموزان براي سازماندهي ، تهيه و ارائه ي گزارش هاي خود در قالب چند رسانه اي ، از ابزار فناوري استفاده مي كنند .

دانش آموزان براي انجام دادن پژوهش و بررسي منابع اطلاعاتي واگرا در داخل و خارج از مدرسه، ازابزار فناوري استفاده كرده و بر مبناي فعاليت و كار در جهان واقعي اطلاعاتي توليد مي كنند .

ياد دهي _ يادگيري تعاملي
 نقش معلم

تدريس معلم و فعاليت ياد دهي _ يادگيري مبتني بر چارچوب از پيش طراحي شده در يك نرم افزار ، محدود مي شود . كيفيت يادگيري به اهداف و نتايج تعيين شده از سوي طراحان نرم افزارها  بستگي دارد .

 

 

معلمان براي دست يابي  به اطلاعات ، ساخت مدل ، حل مسئله و شبيه سازي  ، از ابزار فناوري  استفاده مي كنند . به اين ترتيب فرصت هايي نيز براي درك بهتر دانش آموزان از چگونگي استفاده از فناوري در بازار كار فراهم مي شود .

معلمان از ابزار فناوري براي هدايت دانش آموزان و درگير كردن آن ها در فعاليت هاي  ياد دهي _ يادگيري  به صورت خلاق و خود رهبر استفاده مي  كنند . آن ها براي حل مسائل كه انعكاسي از جهان واقعي است يا آموزش آن ها بدون استفاده از اين ابزار دشوار است ، مدل سازي مي كنند

ياد دهي _ يادگيري تعاملي
 كار گروهي

ميزان و كيفيت مشاركت تا حدود زيادي به طراحي نرم افزار بستگي دارد .

 

 

 

رويكرد يادگيري به صورت انفرادي است ولي نتايج خروجي آن با مشاركت ساير دانش آموزان توليد مي شود .

فرايند بر مبناي رشد و توسعه اي است كه با كار گروهي داخل و خارج از مدرسه بهبود مي يابد .

يادگيري تعاملي محتوا
 بر اساس استانداردها

محتوا معمولاً بر مهارت و دانش محض تمركز دارد و به استانداردها  يا پژوهش كمتر توجه مي شود .

 

 

 

 

 

محتوا انعكاسي از يافته ها و تحقيقات و بهترين شيوه هاست ولي معمولاً به استانداردهاي ملي ربط داده نمي شود . استفاده از فناوري بر يافتن و ارائه ي اطلاعات ، تأكيد زيادي دارد .

محتوا انعكاسي  از استانداردهاي ملي ، تحقيقات و بهترين شيوه هاست و فناوري هم جهت با استاندارد ها و در مسير بهبود كاربرد محتواي يادگيري در موقعيت زندگي واقعي است .

يادگيري تعاملي محتوا تلفيق مفاهيم

بدون توجه به ارتباطات مفهومي ، بر مهارت ها و دانش هاي مجزا تأكيد مي شود .

 

 

 

تلفيق مفاهيم اهميت دارد ولي تحليل درك و مفهوم كليدي ، معمو لاً محدود است .

تلفيق مفاهيم اهميت دارد ، دانش كليدي تعيين مي شود و منابع و راهبردهاي گو ناگون به مفاهيم تلفيقي ارتباط داده مي شود .

سطوح ياد دهي _ يادگيري با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

سطح 1

سطح 2

سطح 3

يادگيري تعاملي _ محتوا
 فعاليت ها و تكاليف

طراحي نرم افزار ، منابع و مسائل جهان واقعي را مشخص مي كند . مكتو بات چاپ شده ، سطح دانستن  را تعيين مي كنند .

دانش آموزان براي ارتباط با جهان واقعي ، فرصت هايي دارند ولي به دليل محدوديت دسترسي به منابع خارج از مدرسه ارتباط آن ها سطحي و تحميلي است .

دانش آموزان فرصت هاي بيشتر و گسترده تري براي دست يابي به منابع جديد دارند . كار شناسان متخصص نيز از فرصت هاي خود به ويژه از طريق اينترنت و ساير منابع اطلاعاتي براي تمركزبر حل مسائل و انجام دادن تكاليف غير معمول استفاده مي كنند .

ارتباطات فناوري

تبادل ارتباطات به چاپ الكترونيكي محدود است . انتقال اطلاعات در حد تبادل فلاپي ، ديسك و CD خلاصه مي شود .

استفاده از قابليت هاي چند رسانه اي ها محدود است . انتقال اطلاعات نيز تا حدود زيادي به سخت افزارها و زير ساخت هاي داخل مدرسه ارتباط دارد .

با استفاده از چند رسانه اي ها وساختار شبكه ي ارتباطات جهاني ، قابليت انتقال اطلاعات به صورت نا محدود و هم زمان ايجاد مي شود .

دست يابي به يادگيري از طريق فناوري

فرصت بسيار كمي براي دوره هاي online فراهم مي شود و آموزش از راه دور نيز بصورت سخنراني انجام مي گيرد .

در جاهايي كه معلمان واجد شرايط و صلاحيت هاي حرفه اي و با مهارت محدود وجود دارند ، برخي ازدروس ازطريق ويدئو كنفرانس به مدارس ارائه مي شود.آموزش ازطريق سخنراني هاي سنتي صورت مي گيرد و تعامل اندكي وجود دارد.

دانش آموزان و معلمان همه جا به تجربيات يادگيري مورد نياز خود به صورت online دسترسي دارند . راهبردي هاي يادگيري تعاملي درتدريس به كارگرفته مي شود. تصميم سازي هاي مبتني بر داده هاي واقعي ، به تعيين روند آموزش و استفاده ي مناسب ازمنابع فناوري كمك مي كنند .

چشم اندازي از تلفيق
 نظا م مند (سيستماتيك ) براي استفاده از فناوري

هدف ، تنها به دست آوردن نرم افزار و سخت افزار است و به تغيير راهبردهاي يادگيري كمتر توجه مي شود .

تمركز برافزايش فرصت ها و راهبردهاي يادگيري ، براي كسب موفقيت بيشتر در جامعه ي اطلاعاتي است .

تمركز بر افزايش فرصت هاي يادگيري بر اساس داده هاا ست تا با تكيه بر آن ، بتوان كاربري راهبردي ( استراتژيك ) منابع و اولويت ها را تعيين كرد .

 

سطح 1

سطح 2

سطح 3

تلفيق و درهم تنيدگي نظام مند (سيستمي )  رشد و توسعه ي حرفه اي 

كارگاههاباتمركزبرفناوري وتأكيدبرمهارت هاي دست ورزي درسايت ها برگزارمي شوند. معمو لاً در كار گاه هاي « بنشين و بياموز » معلمان براي تمرين و دسترسي به پشتيباني هاي مستمر و مداوم فرصت كمي دارند . براي درگير كردن خانواده ها و جامعه جهت استفاده از فناوري ، تلاش هاي اندكي صورت مي  گيرد .

 

 

 

 

رشد و توسعه ي حرفه اي پيش از آن كه محركي براي طراحي واحد هاي درسي مبتني بر فناوري باشد ، شروعي براي تمركز ياد دهي _ يادگيري است و با وجود تلاش هاي صورت گرفته ، هنوز بر مبناي دسترسي محدود به فناوري و چشم انداز هاي محدود در يادگيري قرار دارد، از ابزار فناوري  براي اطلاع رساني به خانواده ها و جامعه استفاده مي شود ولي ارتباطات به تهيه خبر نامه ها در بخش فناوري و ارائه ي چند رسانه اي ها محدود مي شود .

رشد و توسعه در راستاي تحقيقات و كار برد ، بهترين شيوه ها ي عملي است ، معلمان در گروه هاي پژوهشي و مطالعاتي به هنگام ضرورت ، سمينارهاي مجازي برگزار مي  كنند و با ساير همكاران خود در تعامل اند، از وب سايت ها و سيستم هاي الكترونيكي تعاملي براي فراهم آوردن زمينه ي تعامل چند سويه در ميان معلمان  ،  دانش آموزان ، خانواده ها  و ساير افراد جامعه استفاده مي شود .

تلفيق و در هم تنيدگي نظام مند (سيستمي ) اعتبار و ارزيابي

فعاليت ها و تلاش هاي زيادي براي جمع آوري اطلاعات صورت مي گيرد كه البته در ارتباط با اهداف آموزشي نيستند . نتايج به دست آمده ، ساختار مناسبي را براي استفاده از فناوري جهت ساده سازي تحليل ها تدارك نمي كند .

 

 

داده هاي ملموس در دسترس قرار دارند ولي برنامه هاي فناوري تنها به منطقه و داده هاي كلاسي محدودند .

داده هاي حاصل از به كار گيري ابزرا فناوري ، در كلاس درس مورد استفاده قرار مي گيرد تا درصورت نياز، اطلاعات و بر نامه ها ي مناسبي  در اختيار معلمان ،  دانش آموزان ، خانواده ها برنامه ريزان درسي و سياست گذاران قرار دهد .

 سطوح ياد دهي _ يادگيري با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

نمونه طرح درس جغرافيا

عنوان درس : چرا اقتصاد در  قارة اروپا پيشرفته است ؟

مفاهيم : اقتصاد ، قاره _ توسعه و پيشرفت

زمان : يك جلسه  آموزشي (50 دقيقه )

هدفهاي يادگيري :

-        آشنايي با علل توسعه و پيشرفت قاره اروپا

-        آشنايي با پيامد هاي توسعه و پيشرفت قاره اروپا

-        توانايي جمع آوري ، ساز ماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به توسعه و پيشرفت كشور ها

-        توانايي پشتيباني و ارائه راه حل

امكانات : فناوري اطلاعات و ارتباطات و...  

مهارتهاي مورد نياز فناوري اطلاعات و ارتباطات  

-        توانايي استفاده از نرم افزار هاي ارائه ي مطالب مانند power point و...

-        توانايي استفاده از اينترنت براي جستجو و دريافت اطلاعات

ابتدا فيلمي را كه در باره ي وضعيت گذشته اقتصاد قاره اروپاست ، در كلاس نمايش دهيد . در صورت عدم دسترسي به اين فيلم ، از اسلايد و تصاوير مربوطه استفاده كنيد . و با اين ورودي و نمايش نقشه ، مي توانيد موقعيت قاره اروپا و علل و عوامل جغرافيايي توسعه و پيشرفت اين قاره را توضيح دهيد . سپس از دانش آموزان بخواهيد در گروههاي سه يا چهار نفره با استفاده از سايت هاي اينترنتي كه معرفي نموده ايد در بارة علل توسعه و پيشرفت قاره ي اروپا اطلاعاتي بدست آورند و به اين پرسشها پاسخ دهند .

1-    وضعيت گذشته قاره اروپا از نظر اقتصادي چگونه بوده است ؟

2-    دلايل پيشرفت اقتصاد قاره اروپا كدامست ؟

3-     آيا با وجود پيشرفت اقتصاد قاره اروپا در حال حاضر مشكلاتي در اين خصوص دارد ؟

4-    تأثيرات و پيامد هاي اين پيشرفت بر اقتصاد جهاني و كشور مان ايران كدامند ؟

5-    نقش پيشرفت  اقتصاد  اروپا در توسعه و پيشرفت اقتصاد كشورمان ايران چيست ؟

گروه ها يافته هاي خود را در كلاس ارائه مي دهند . پس از اصلاح نظريات دانش آموزان در كلاس ، براي جلسه بعد علل پيشرفت اقتصاد اروپا و همچنين ميزان تأثير آن بر اقتصاد جهاني و كشورمان ايران را با استفاده از نرم افزار ارائه مطالب مانند power point  (متن ، تصوير ، نقشه ، نمودار و...) در كلاس نمايش دهند . ساير دانش آموزان ، نتايج حاصل از فعاليت هر گروه را از نظر نحوه ي ارائه مطالب ، جذابيت ، تنوع فعاليت هاو... ارزيابي كنند . شما نيز در مراحل مختلف  به ارزشيابي فعاليت دانش آموزان از قبيل جمع آوري اطلاعات ، سازماندهي ، ارائه ي مطالب و...
بپر دازيد .

بعد از جمع بندي يافته ها ، از دانش آموزان بخواهيد آيا ما مي توانيم همانند قاره اروپا يكي از كشور هاي پيشرفته اقتصادي قاره آسيا باشيم ؟ به نظرشما  چه عواملي جهت تحقق اين امر ما را ياري خواهند نمود .

 

فصل سوم

 

استانداردها وملاک های ارزیابی طرح واحدیادگیری با رويكرد
بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   و فرايند اجراي جشنواره

 

شاخص های عملکرد

معیار

طرح درس ، مبتنی بریک طراحی تائیدشده است . درس متناسب باسن وپایه تحصیلی دانش آموزان طراحی شده وبه تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد.

طرح درس

درطرح درس ازابزار فناوری مناسب جهت بهبود ودرک وفهم موضوع درابعاد مختلف استفاده شده است. تکنولوژی به عنوان یک بخش طبیعی ( معمول نه امری غیرعادی ) ازآموزش درطرح درس مورد استفاده قرارگرفته است .

فناوری

منابع مختلف مورد بررسی قرارگرفته وبطورمناسب به آنها اشاره شده است . منابع شامل اطلاعات کسب شده ازاینترت نیزمی باشند، اطلاعات می تواند منابع دست اول نیزباشند.

منابع

طرح درس شامل راهبرد سطوح بالاترسؤال وپرسشي که دانش آموزان راواداربه تفکردرابعاد مختلف یک موضوع می نماید، است . سؤالات دانش آموزان رادرمواجهه باتصورات متفاوت دیگران نسبت به تصورات خود رابه چالش می کشد وآنهاراوادار به بررسی وتوجه به نظرات مختلف می نماید.

سؤال وپرسش

یک واحدیادگیری مورد نظراست که درآن درسهای کوتاه هم راستابااهداف پایه تحصیلی است . درس طراحی شده  باید معرف واحدیادگیری باشد.

واحدیادگیری

ارائه شفاهی سازماندهی مناسبی داشته ، به صورت جالب ، آگاهانه وبه منظوراطلاع رسانی ارائه می گردد و در چارچوب زمانبندی انجام شده ، می گنجد . تمام اعضای گروه درارائه شفاهی شرکت دارند. تمام کلاس باهم در تعامل هستند. کسی که ارائه شفاهی به عهده اوست کاملاً آگاهانه وبادانش لازم پاسخگوي سئوالات  می باشد.

ارائه شفاهی

استانداردهای ارزیابی آموزش با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 باسمه تعالی

عناوین ملاکهای ارزیابی واحد یادگیری بارویکرد به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات

نام دبیر:                                     پایه:                ماده درسی:                           موضوع درسی:                         منطقه:

عنوان

حدود مورد انتظار

ضریب

امتیاز

5

4

3

2

1

اهداف

به وضوح بیان شده اند،قابل اندازه گیری هستند،متناسب با سن مخاطب ودرراستای برنامه درسی است.

 

3

 

 

 

 

 

دقیق بودن مفاهیم

دقیق وبا جزئیات بیشتری،موجب بهبود درک دانش آموزان می شود.

 

3

 

 

 

 

 

سازمان دهی ارایه

تمام بخشهای طراحی راشامل می شود.

 

3

 

 

 

 

 

میزان پشتیبانی تکنولوژی

به طورخلاقانه یادگیری راتعمیق می بخشدودرطرح درس ازآن استفاده می کند.

 

3

 

 

 

 

 

توجه به واگرایی نیازهای دانش آموزان

دراستفاده ازتکنولوژی به نیازهای واگرایی دانش آموزان توجه داشته است.

2

 

 

 

 

 

تناسب تکنولوژی باویژگیهای مخاطب

دانش آموزان ازابزاربه شکل معنادار،وهریادگیری مبتنی برتحقیق،استفاده می کنند.واحدیادگیری درراستای استانداردهای موضوع درسی وفناوری طراحی شده است.

3

 

 

 

 

 

ارزشیابی از یافته های دانش آموزان

ارزشیابی درراستای اهداف وبه طورکامل مرتبط بایافته های دانش آموزان می باشد.

 

3

 

 

 

 

 

مدیریت کلاس مبتنی برفناوری

مسایل مختلف درارتباط بامدیریت کلاس مبتنی برفناوری رادرنظرگرفته وچندفعالیت بدیل طراحی طراحی می کند.

5

 

 

 

 

 

اتخاذ استراتژی مناسب

ازچنداستراتژی برای هدایت تفکرسطوح بالاتردانش آموزان،تفکرنقاددرزمینه اطلاعات الکترونیکی،اصول اخلاقی ومهارتهای فنی استفاده شده است.

3

 

 

 

 

 

تنوع منابع مواد آموزشی

منابع ومواد آموزشی ازتنوع لازم وکافی برخوردار می باشد.

 

3

 

 

 

 

 

ارتباط ومفید بودن منابع

تمام منابع مرتبط باموضوع هستند.برخی ازآنها دیدگاه ها ورویکردهای مختلفی دارندکه بحثها وگفتگوها به اشکالی که پیش بینی شده اند راایجادمی کند.

3

 

 

 

 

 

چگونگی ارایه

درارایه واستفاده ازمنابع توجه کلاس رابه شکل آگاهانه وجالب وسرگرم کننده جلب نموده ودرک عمیق ایجاد می کند.

4

 

 

 

 

 

منابع یادگیری

منابع انتخاب شده:

1-متناسب باسن وپایه تحصیلی است.2-به طورکامل توضیح داده شده ونقادانه ارزیابی شده است.3-امکان تلفیق موضوعات را فراهم می سازد.

2

 

 

 

 

 

جمع امتیاز هرستون

 

 

 

 

 

 

امتیاز کل

 

 

نام نام خانوادگی ارزیاب:                                                                                                    امضا وتاریخ:

1-

2-

3-

فرايند اجراي روشهاي فعال و نوين ياد دهي _ يادگيري با رويكرد

 بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 

 


زمان

فعالیت

ردیف

تاپایان اسفندماه 87

ارسال طرح جشنواره روشهای فعال ونوین یاددهی – یادگیری با بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   ازسازمان به شهرستانها ومناطق تابعه. دراین مرحله معلمان ازطریق جلسات آموزشی – توجیهی  باچگونگی ومراحل اجرای جشنواره ی روشهای تدریس فعال با بكار گيري  فناوري اطلاعات و ارتباطات آشنا خواهند شد.( بیان عبارات :  لزوم استفاده از  فناوري اطلاعات وارتباطات ، فراینده طراحی واحدیادگیری بارویکر د فناوري اطلاعات و ارتباطات،  اصول یادگیری با بكار گيري   فناوري اطلاعات و ارتباطات   ، ونکاتی که معلم درطراحی یک واحد درسی با بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات باید رعایت کند، بسیار الزامیست )

1

تاپایان فروردين ماه88

ثبت نام ازداوطلبان وجمع آوری طرح درسهای واحد یادگیری با بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   وارسال آنها به سازمان آموزش وپرورش استان توسط منطقه ( طرح درسها قبلاً توسط کمیته علمی منطقه مورد ارزیابی وقضاوت قرارگرفته است )

2

تا10ارديبهشت ماه 88

 

بررسی وانتخاب طرح درسهای با بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   توسط کمیته علمی سازمان آموزش وپرورش استان و

برگزاری کارگاه آموزشی توسط سازمان آموزش وپرورش استان بویژه منتخبین استانی به منظور بازبینی وارزیابی واحد  یادگیری طراحی شده . لازم است دراین کارگاه عناوینی مطرح شده درردیف یک این جدول به معلمان منتخب آموزش داده شود. ضمناً دراین گارگاه نمونه هایی ازواحد های یادگیری ارایه وواحدهای یادگیری منتخب مورد ارزیابی وتحلیل قرارخواهند گرفت ودرزمینه ی ظرفیت ارتقای کیفی این نمونه ها بحث وگفتگو خواهد شد.

3

تاآخر ارديبهشت ماه 88

اجرای جشنواره استانی ومعرفی يك طرح برترازهردرس به دفترآموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی

4

تاپایان مرداد ماه 88

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه منتخبین مرحله کشوری ( شرکت کنندگان پس ازشرکت دراین کارگاه آموزشی فرصت خواهند داشت تانسبت به اصلاح وبازنگری واحدهای یادگیری طراحی شده اقدام نمایند.)

5

تاپایان مرداد ماه 88

اجرای جشنواره کشوری

6

شهریور ماه 88

توسعه وکاربست نتایج جشنواره توسط دفترآموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی

7

 

نكات قابل توجه

 

 

 

 


1-معرفی يك طرح ازهردرس به عنوان برگزیده کشوری به دفترآموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی

2-به ازاي هر25نفرشركت كننده درهررشته يك  طرح  به مرحله استاني ارسال گردد.

3-هریک ازدبیران فقط دریک ماده ویک موضوع درسی امکان شرکت درجشنواره رادارند.

4-تمامی معلمان رسمی ، حق التدریس وپیمانی درصورت اشتغال به تدریس ( حداقل 6 ساعت درهفته ) می توانند درجشنواره وشرکت نمایند.

5-مدت زمان اجرای طرح درس درمرحله استاني 40دقیقه مي باشد ودرمرحله مننطقه اي تدريس صورت نخواهدگرفت .

6-معلمان برگزیده درمرحله استانی قبل ازاجرا باشرکت درکارگاههای آموزشی نسبت به اصلاح وغنی سازی طرح درس خود اقدام نمایند.

7-مرحله کشوری جشنواره روشهای فعال ونوین ياددهي - يادگيري مبتني بر رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بصورت متمرکز درتابستان سال 1388 دریکی ازاستانهای کشور به تشخیص شورای سیاستگزاری دفتر برگزارخواهد شد.

8-شرکت معلمان برگزیده مرحله کشوری قبل ازاجرا درکارگاههای آموزشی که توسط دفترآموزش وراهنمایی تحصیلی برگزارخواهد شدالزامیست .

9-معلمان محترم باید طرح درس واحدیادگیری خود راحداکثردردوصفحه A4  تهیه نمایند.

10-معلمان گرامی نمونه ای ازتولیدات نرم افزاری خود راکه برای تدریس درنظرگرفته اند درقالب دیسکت یا CD  به کمیته علمی ( منطقه ، سازمان ) تحویل نمایند.

12-کمیته علمی درسطح منطقه جهت بررسی وارزیابی طرح درسهای هرواحد یادگیری به اصول یادگیری با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات واستاندارهای ارزیابی آموزشی مربوط  مندرج دراین شیوه نامه توجه داشته باشند.

13-پاسخگویی به سؤالات ومسائل معلمان شرکت کننده درجشنواره درمرحله منطقه ای به عهده کمیته برنامه ریزی وکمیته علمی خواهد بود.

14-درجلسات آموزشی ، توجیهی مرحله منطقه ، تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات برروش تدریس معلم وچگونگی تعیین نقش معلم دراین خصوص به خوبی تبیین گردد.

15-ازالقای این تفکر که کیفیت ارائه بیش ازمحتوا اهمیت دارد وآن راتحت الشعاع قرار می دهد ، اکیداً خودداری شود.

16-توجه داشته باشید كه ابزار بابكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی اهداف تدریس است ونباید مفاهیم مورد تدریس را تحت الشعاع خود قرار دهد.

17-هنگام ارزیابی طرح درسهای یک واحد یادگیری ، تنها کیفت ارائه وپیچیدگی ابزارمورد استفاده نباید ارزیابی شود.

18-درهنگام کارباابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات باید دانش آموزان رابه یاری دادن یکدیگر ترغیب وتشویق نمود.

19-توجه داشته باشد ، سطح یک فعالیت رامیزان درگیری وتعامل فراگیرباابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات درراستای هدف درسی تعیین می کند.

20-بدانید بکارگیری  فناوري اطلاعات و ارتباطات نه تنها معلم رایاری می دهد که ازراهبردهای گوناگون درآموزش استفاده کنند . بلکه امکان پاسخ گویی به نیازها وتفاوت های فردی یادگیرنده رافراهم می سازد .

21-گزارش مكتوب ومصور ازكل فرآيند اجراي جشنواره تاژايان فروردين ماه88 به سازمان ارسال گردد.

 فصل چهارم

فرم ها

 جدول زمانبندی مهلت ارسال هریک ازفرمهای موجود درشیوه نامه جشنواره روشهای فعال ونوین یاددهی-يادگيري بابكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات

            فرم ب آمار واطلاعات دبیران منتخب منطقه اي جشنواره ی «روشهای فعال ونوین یاددهی یادگیری با رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   »(تاآخر فروردين88ارسال گردد)   

ماده درسی

پایه

موضوع درس انتخابی

نام ونام خانوادگی

سابقه تدریس

جنسیت

محل کار

منزل

تلفن همراه

زن

مرد

آدرس

تلفن

آدرس

تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم پ آمارواطلاعات کلی جشنواره روشهای فعال ونوین یاددهی یادگیری با رويكرد    بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   (تاپايان فروردين88 ارسال گردد)

ماده درسی

تعداد شرکت کنندگان دبیردر مرحله ي  منطقه به تفکیک هردرس

راه یافتگان به مرحله ی استانی به تفکیک هر درس(قبل از بر گزاري جشنواره مرحله استاني )

تعدادجلسات آموزشی ، توجیهی درمرحله ی منطقه ای

زن

مرد

زن

مرد

علوم تجربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافي

 

 

 

 

 

فرم ت نقد وبررسی جشنواره روشهای فعال ونوین یاددهی یادگیری با  رويكرد بكار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات   ،منطقه .........

نقاط ضعف

 

ارایه راه حل برای هریک از نقاط ضعف

 

نقاط قوت

 

 

باسمه تعالی

عناوین ملاکهای ارزیابی واحد یادگیری بارویکرد به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات

 

نام دبیر:                                     پایه:                ماده درسی:                           موضوع درسی:                         منطقه:

عنوان

حدود مورد انتظار

ضریب

امتیاز

5

4

3

2

1

اهداف

به وضوح بیان شده اند،قابل اندازه گیری هستند،متناسب با سن مخاطب ودرراستای برنامه درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

دقیق بودن مفاهیم

دقیق وبا جزئیات بیشتری،موجب بهبود درک دانش آموزان می شود.

 

 

 

 

 

 

 

سازمان دهی ارایه

تمام بخشهای طراحی راشامل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

میزان پشتیبانی تکنولوژی

به طورخلاقانه یادگیری راتعمیق می بخشدودرطرح درس ازآن استفاده می کند.

 

 

 

 

 

 

 

توجه به واگرایی نیازهای دانش آموزان

دراستفاده ازتکنولوژی به نیازهای واگرایی دانش آموزان توجه داشته است.

 

 

 

 

 

 

تناسب تکنولوژی باویژگیهای مخاطب

دانش آموزان ازابزاربه شکل معنادار،وهریادگیری مبتنی برتحقیق،استفاده می کنند.واحدیادگیری درراستای استانداردهای موضوع درسی وفناوری طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی از یافته های دانش آموزان

ارزشیابی درراستای اهداف وبه طورکامل مرتبط بایافته های دانش آموزان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت کلاس مبتنی برفناوری

مسایل مختلف درارتباط بامدیریت کلاس مبتنی برفناوری رادرنظرگرفته وچندفعالیت بدیل طراحی طراحی می کند.

 

 

 

 

 

 

اتخاذ استراتژی مناسب

ازچنداستراتژی برای هدایت تفکرسطوح بالاتردانش آموزان،تفکرنقاددرزمینه اطلاعات الکترونیکی،اصول اخلاقی ومهارتهای فنی استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

تنوع منابع مواد آموزشی

منابع ومواد آموزشی ازتنوع لازم وکافی برخوردار می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط ومفید بودن منابع

تمام منابع مرتبط باموضوع هستند.برخی ازآنها دیدگاه ها ورویکردهای مختلفی دارندکه بحثها وگفتگوها به اشکالی که پیش بینی شده اند راایجادمی کند.

 

 

 

 

 

 

چگونگی ارایه

درارایه واستفاده ازمنابع توجه کلاس رابه شکل آگاهانه وجالب وسرگرم کننده جلب نموده ودرک عمیق ایجاد می کند.

 

 

 

 

 

 

منابع یادگیری

منابع انتخاب شده:

1-متناسب باسن وپایه تحصیلی است.2-به طورکامل توضیح داده شده ونقادانه ارزیابی شده است.3-امکان تلفیق موضوعات را فراهم می سازد.

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز هرستون

 

 

 

 

 

 

امتیاز کل

 

 

نام نام خانوادگی ارزیاب:                                                                                                    امضا وتاریخ:

1-

2-

3-

 

نوشته شده توسط کارشناس راهنمایی  | لینک ثابت |

روش تدریس بااستفاده ازIT پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۸۷ 8:29

به نام خدا                                                                

یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه دست اند ر کاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدید های حاصل از گسترش و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن است به ویژه ، با توجه به تاثیر این فناوری های نوین در شیوه های یاددهی - یادگیری و تغییر نقش معلمان ، ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم وزارت آموزش و پرورش موجود در جامعه ی معلمان را شناسایی کند و هم معلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارت های خود در کاربرد فناوری های نوین نظیر IDT و IT در آموزش بپردازد. از این رو ، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور ، بر اساس مندرجات این راهنما و شیوه نامه ی مربوط در سال تحصیلی جاری ، اقدام به بر گزاری جشنواره ای با عنوان « جشنواره ی روش های تدریس فعال مبتنی بر IT » میان دبیران شیمی و جغرافیای دوره ی متوسطه در 8 استان کشور اقدام نموده است . انتظار می رود که همکاران و دست اندر کاران گرامی ، با مطالعه دقیق شیوه نامه و محتوای این کتابچه ی راهنما ، زمینه های مناسب اجرای این جشنواره را هر چه مطلوب تر فراهم نمایند . با توجه به فعالیت های انجام شده در حوزهی فناوری اطلاعات و تجربیات به دست آمده ، معلمان می توانند با هر میزان آمادگی در حوزه ی  ICT ، در این جشنواره شرکت کنند در صورت انتخاب ، در دوره های آموزشی حضور یابند و نسبت به ارتقای تجربیات خود در انجام زمینه ، مبادرت ورزند .

تدریس برای فردا

« تغییر نقش معلم در کلاس درس »

ICT چه تاثیری بر معلم و روش تدریس او دارد ؟ نقش معلم چگونه تغییر می کند ؟

ICT  یکی از عوامل تغییر در کلاس های درس است که ویژگی مهمی دارد وآن ، این که هم عاملی برای ایجاد تغییرات و هم ابزاری تغییر دهنده است. ظهور و پیدایش جامعه ی اطلاعاتی ، بسیاری از فریضه های ما را در زمینه ی آموزش با پرسش های اساسی روبه رو ساخته است . فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات ، دنیایی را که در آن زندگی می کنیم و روش های یاد گیری چگونه زیستن را تغییر داده اند. ICT  ، منبعی برای تولید دانش ، بستری برای انقال محتوا و ابزاری برای تعمل و مباحثات یاددهی - یادگیری می باشد . ورود ICT به کلاس های درس ، چه تاثیری بر معلمان دارد ؟ آیا بر میزان کار و فعالیت آن ها می افزاید یا آن را کاهش می دهد ؟ آیا ICT ابزاری برای کمک به تدریس برنامه ی درسی است یا محتوای برنامه ی درسی را افزایش می دهد ؟ آیا محتوای آموزشی و چگونگی و کیفیت آموزش را تغییر می دهد؟

در این بخش به بررسی این دو پرسش می پردازیم :

- فناوری چه تاثیری بر مدار می گذارد ؟

چگونه ICT یاد گیری را غنی تر می سازد ؟

ارتباطات

کاربردهای جدید فناوری ارتباطات و اطلاعات چون پست الکترو نیکی ، اینترنت و شبکه ی جهانی و ویدئو کنفرانس ، امکانات ارتباطی گوناگونی را برای مدارس فراهم آ ورده است . در کلاسی که دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند ، ارتباط با خارج از محیط و فرهنگ مدرسه میتواند امکان درک فراتر از محیط اطراف و فرهنگ را فراهم نماید. دانش آموزان در یک شهر ، استان و کشور می توانند تجربیات خود را از طریق پست الکترونیکی یا ویدئو کنفرانس با دانش آموزان شهر ها ، استان ها و کشور های دیگر به اشتراک گذارند. آن ها هنگام کار با ICT اغلب در گروه ها با یکدیگر مشارکت می کنند . تجربه ی کار گروهی  ICT بر رشد و توسعه ی مهارت های فردی- اجتماعی تاثیرات مفیدی دارد. در حل مسائل به شکل گروهی، در عین این که همه به طور فعال درگیر انجام دادن تکلیف و فعالیت اند ، هر دانش آموز نقش خاصی دارد . ICT  ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط و کنترل آن در اختیار دانش آموز قرار می دهد . دانش آموزان در مواجه با چالش های موجود ، اعتماد به نفس خود را افزایش می دهند و احساس قدرت می کنند . این امر روابط بین معلمان و دانش آموزان را تغییر می دهد . ارتباط های on -Iine به دانش آموزان قدرت کنترل می دهد . در این حالت ، معلم یک رهبر ، هدایت گر ، یاری دهنده ، همکار و ارز یاب است که نقش سنتی کارشناس موضوعی وی را با مدیر برنامه تلفیق می کند .ICT از طریق درگیر کردن دانش آموزان در کار جمعی مشترک ، یک کلاس درس را به محیطی جامع با دایره شمول وسیع تر تبدیل می کند . ظرفیت و قابلیت ICT به گونه ای است که برای هر دانش آموز ، با هر میزان توانایی مورد استفادهقرار می گیرد . ICT مجموعه ای از ابزار را برای دانش آموز فراهم می سازد تا پس از تسلط بر نکات فنی ، تکالیف و فعالیت های آموزشب را به شکلی جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمایند . لازم به یاد آوری است که برخی اوقات این امر با سر خوردگی و یأس همراه است . یکی از چالش هایی که ICT برای معلمان تدارک می بینند تعریف نقش آنان به عنوان تسهیل کننده یاد گیری ، سازمان دهنده ی کار های گروهی ، مدیر فعالیت های کلاس درس و... است. به این ترتیب ، معلمان بیش تر وقت خود را صرف پشتیبانی تک تک افراد یا گروه ها خواهند کرد و کم تر به تدریس در کلاس خواهند پرداخت . نیکلاس نگروپونته می گوید: « ما می توانیم جامعه ای با تعداد کمتری  دانش آموز که توانایی یاد گیری در آن ها کم است و محیطی که قابلیت آموزشی بیشتری دارد، داشته باشیم. رایانه ها این تغییرات را ایجاد می کنند.» استفاده از ICT محیطی بت قابلیت آموزشی ویژه در کلاس درس ایجاد می کند که به طور مسلم در ظهور ظرفیت های پنهان دانش آموزان اثر گذار خواهند بود .

غنی سازی یاد گیری

برنامه های درسی باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند . یادگیری های لازم برای مواجه باآینده ، فراتر از یادگیری دانش محور در مدارس سنتی است . در پی یک دستور کار ، کمیسیون بین المللی آموزش در قرن بیست و یکم  یونسکو ، چار چوب تحولات آموزشی برای محیط آینده را پیشنهاد داد . این چارچوب ، بستر مناسبی برای بحث در باره ی برقراری ارتباط بین ICT و یاد گیری است . ایده ی اصلی این گزارش ، ایده ای قوی و مبتنی بر چارچوبی برای یادگیری ، شامل چهار محور و رکن اساسی است :

-یاد گیری برای یاد گرفتن

_یادگیری برای عمل کردن

_ یاد گیری برای زندگی در کنار هم و با هم

_ یادگیری برای بودن

چهار محور یاد شده شکلی جدید و متفاوت از تعادل را بین دانستن و دیگر انواع یاد گیری برقرار می کند . اولین عامل ( محور ) یعنی یاد گیری برای دانستن ، پایه ی بسیاری از آموزش های سنتی است ولی در چار چوب جدید ، « یادگیری برای یادگرفتن » را ایجاد می کند . دومین عامل که وسعت زیادی دارد، تبحر در مقابله با وضعیت های مختلف و کار کردن در گروه است . یاد گیری برای زندگی در کنار هم و با هم تنها به جهانی شدن توجه ندارد و به همان اندازه بر زندگی در خانواده و دیگر اجتماعات کوچک نیز تأکید می کند . به عبارت دیگر ، این محور به معنای توسعه ی درک از دیگران و ارج نهادن به استقلال آنان در سایه ی احترام نهادن به ارزش هی چند گانه ، درک مشترک و صلح است . « یادگیری برای بودن » نیز به توسعه ی ظر فیت های فردی اشاره دارد. ایده ی چهار محور ، چشم انداز ی  از یک فضای خالی در یک چار چوب را ارائه می کند که در آن ، یادگیری می تواند به صورت ها و در ابعاد مختلف شکل بگیرد . در آموزش های سنتی ، یادگیری خطی است ولی احتمالا در آموزش های آینده ، پیچیده تر خواهد شد و ابعاد مختلف زندگی خارج از مدرسه را نیز در خواهد گرفت.

نقش ICT چیست؟

تجربه نشان می دهد که ICT در برانگیختن تعامل وتضعیف انفعال نقش مهمی دارد شاید ICT بتواند یاددهی _ یادگیری را از محدودیت های برنامه ی درسی خطی برهاند ، بین یادگیری در مدرسه و خارج از مدرسه ، خانه و مکان های دور دست پلی بزند و پایه و اساسی برای مفهوم یادگیری برای زیستن با هم و در کنار هم ، فراهم سازد. هدف « یادگیری رای بودن» رشد و توسعه ی شخصیت و توانایی عمل کردن با استقلال بیشتر ، نقادی و مو شکافی ، بر خورداری از قدرت تمیز وعهده دار شدن مسئولیت های فردی است . در این ارتباط ، آموزش نباید هیچ یک از ابعاد و ظرفیت های فردی شامل حافظه ،استدلالب ، زیباشناسی ، احساسات ، توان فیزیکی و مهارت های برقراری ارتباط را نادیده بگیرید. مفهوم « یادگیری برای بودن » به طرح این مسئله اشاره دارد که یادگیزی ضمنی که در کلاس های درس مرتبط با هم شکل می گیرد ، در آینده جایگاه قانونمند خود را در مدارس خواهند یافت . این مفهوم به شکل زیر خلاصه شده است : اغلب مدارس سنتی چیزی را که « گنج درون » نامیده می شود و آن ، استعدادهای نهفته در وجود هر فرد است ،نادیده می گیرند .ICT با وجود امکانات بسیاری که در اختیار دارد ، یادگیری را غنی تر می سازد اما ارکان چهار گانه ی اساسی آن بر ارزش و جایگاه رشد متعادل تأکید دارند. معلمان برای دستیابی به این تعادل ، باید رویکرد جدید یاددهی _ یادگیری را پیش گیرند .

آموزش برای فردا

بحث های فوق در زمینه ی ICT ارتباطات و یادگیری ، تغییرات چشمگیر و قابل ملاحظه ای را که در نقش معلم ایجاد شده است ، برجسته می کند . پاره ای از این تغییرات عبارتند از :

_ تغییر نوع ارتباط با دانش آموز

_ تغییر نقش معلم به عنوان یک تسهیل کننده ، مدیر و پشتیبان یادگیری

_ تغییر محتوا و فرصت های آموزشی

_ تغییر کانون و تمرکز کنترل از معلم به فراگیر.

این تغییرات ، چشمگیرند و قابل توجه هستند . ولی موانع بسیاری جدی تر سر راه آن ها وجود دارد . به راحتی می توان دریافت که مشکل اصلی کمبود یا نبود منابع و تجربیات فنی است. گرچه وضعیت به سرعت در حال تغییر است و کمبود رایانه ها و هزینه ی بالای اتصال به اینترنت ، هنوز برای بسیاری مدارس مشکل ساز است اما چنین به نظر می رسد ، که مشکلی اساسی ، دگرگونی و تغییر اساسی در شیوه های تدریس باشد . بیش ترین چالش تلفیق فناوری در مدارس و کلاس های درس مر بوط به نیروی انسانی است نه فناوری . به علاوه ، این دیدگاه فقط در مورد کمک به دیگران در کار کردن با ماشین نیست بلکه اسا سا هدف آن کمک به معلمان در تلفیق و به کار گیری این ماشین ها به عنوان ابزار ی در خدمت تدریس است . معلمان به چه کمک هایی نیاز دارند؟ در گزینش فناوری های جدید ، معلمان با پاره ای موانع احساسی مواجه اند که آن دارند؟ در گزینش فناوری های جدید ، معلمان با پاره ای موانع احساسی مواجه اند که آن ها را می توان در چند مورد زیر خلاصه کرد :

_موانع بزرگ روان شناختی در ارتباط با آزمایش کردن و به کار گیری ICT  

_ دشوار بودن تغییر باور های تربیتی و آموزشی زیر بنایی

_ سختی تغییر ساختار «ریشه یافته در ذهن » درزمینه ی «هنر تدریس »

_ ترس معلممان در از دست دادن اختیارات و کنترل کلاس درس ؛ یکی از علل این ترس می تواند عدم اعتماد به نفس آن ها در بهکار گیری ICT و پایین بودن توانایی هایشان در این زمینه در مقایسه با دانش آموزان باشد.

_ عدم هماهنگی معلمان مدارس با تغییرات سریع سخت افزار ها و نرم افزار ها

_ وجود پاره ای مسائل و مشکلات در سطوح موسسات آموزشی یا دولتی

_دست کم گرفتن تلاش معلمان برای یادگیری و کنترل فناوری جدید.

این عوامل ، عوامل انسانی هستند. به نظر می رسد برخی معلمان ICT را خطری می دانند که تجربیات حرفه ای آنان را تهدید می کند . معلمان  فردا باید رویکرد ی نو برای کار خود و دیدگاهی جدید در باره ی معنا و مفهوم آموزش و یادگیری پیدا کنند.

بنابر این آن چه گفته شد ICT ابزاری بسیار ارزشمند است ولی استفاده ی موثر از آن مستلزم برخورداری از مجموعه ای از مهارت ها است. معرفی سطوح و مهارت های مختلف به معلمان و دیگر اقشار جامعه چالش بسیار بزرگی ایجاد می کند به خصوص در زمانی که کاربرد فناوری به سرعت یاد گیری آن در حال رشد و توسعه است.

کاربرد موثر ICT از نگرش ها و رویکردهای یاد دهی - یاد گیری جدا نیست . معلم جدید باید رویکردی را در پیش گیرد که نسبتا باز ، ترغیب کننده و به دنبال خلاقیت باشد یاد گیری را پشتیبانی و تسهیل کند و محیطی مناسب برای هدایت آن فراهم سازد.

بنابراین لازمه تلفیق موثر ICT در مدارس تحول و دگرگونی فرهنگ مدرسه است. شاید بتوان ICT  را کاتالیزوری در نظر گرفت که شیوه های تفکر در مورد یاد دهی - یاد گیری را فعال می کند و موجب تغییر در کلاس های درس می شود. برای پاسخ گویی نیاز های مطرح شده تلفیق ICT با آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است.

در طراحی یک واحد درسی (یاد گیری ) مبتنی بر ICT به چه نکاتی باید توجه کرد؟

معلمان برای طراحی یک واحد درسی بر ICT باید همواره به نکات زیر توجه داشته باشند.

  1. استفاده از ICT برای دست یابی به اهداف آموزشی چه زمان می تواند مفید باشد ، چه زمانی تاثیر کمی دارد و حتی مناسب نیست . در این تصمیم گیری باید چگونگی عملکرد ICT و راه ها و روش های دست یابی به اهداف یاد دهی - یاد گیری را در نظر گرفت . برخی از نکات مورد توجه در این مورد عبارت اند از:
  • سرعت و عملکرد ICT چگونه معلمان را قادر می سازد تا برای یاد گیری بهتر دانش آموزان ابعاد مختلف درس را نمایش دهند و بررسی و تحقیق کنند.
  • تنوع و قابلیت های ICT چگونه می تواند به معلمان و دانش آموزان کمک کند تا به اطلاعات تاریخی یا اخیر دست یابند...
  • با توجه به موقعیتی بودن اطلاعات ذخیره شده چگونه می توان با استفاده از ابزار ICT اطلاعات را به سادگی پردازش کرده و در آن ها تغییر ایجاد نمود.
  • چگونه ثبت و ذخیره سازی و پردازش و ارایه ی اطلاعات به شکل تعاملی معلمان و دانش آموزان را قادر می سازد تا به بررسی مدل ها بپردازند، به طور موثر با دیگران ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را به طور مکرر در اختیار مخاطبان مختلف قرار دهند...

منبع : اطلاع رسانی علمی درحیطه علوم تربیتی (معصومه باقرپور)

نوشته شده توسط کارشناس راهنمایی  | لینک ثابت |

آموزش ازطریق IT پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۸۷ 7:47

در آموزش
در دنياي امروز، تغييرات ناشي از فناوري هاي جديد تاثيرات بسزايي بر روند زندگي و كار مردم در سرتاسر جهان گذاشته و با روشهاي سنتي آموزش، يادگيري و مديريت آموزش به طور جدي به مقابله پرداخته است. فناوري اطلاعات كه خود يك زمينه جديد مطالاتي است، تاثير عمده اي بر تمامي زمينه هاي آموزش، يادگيري و پژوهش خواهد داشت. ارتباط آسان در سرتاسر گيتي باعث دستيابي سريع و آسان به مجموعه گسترده اي از داده ها و اطلاعات و مطالب علمي مورد نياز در كمترين زمان ممكن شده و همچنين با افزايش سريع و ساده دستيابي به فناوري اطلاعات در منازل، محل كار و موسسه هاي علمي، مقوله آموزش و يادگيري به يك روند مستمر در زندگي بشر تبديل شده است. ...

 

فناوري و اطلاعات و دوره تحصيلي در بخشي از فناوري اطلاعات، آموزش گيرنده ها، تشويق و تقويت مي شوند تا از كامپيوتر به عنوان وسيله اي كه در تمامي ابعاد تحصيلي شان تاثيرگذار است، استفاده كنند. ضرورتا آنها محتاج به استفاده از تكنولوژي هاي جديد چندرسانه اي براي تبادل نظر، توصيف پروژه هاو مرتب كردن اطلاعات در كارهاي خود هستند. اين نكته سبب مي شود دانشجويان، واسطه اي را انتخاب كنند كه به بهترين وجه ممكن پيامهاي آنها را منتقل كند و اطلاعات مورد نيازشان را به صورت سلسله مراتبي شكل دهد و همچنين بتواند اين اطلاعات را طوري به يكديگر متصل كند كه مستندات چند بعدي را فراهم آورد. فناوري اطلاعات تاثير فراواني بر كليه زمينه هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان گذاشته اتس. در كشورهاي پيشرفته، دانش آموزان سنين 5 تا 16 سال ملزم شدند تااز تكنولوژي اطلاعات در تمامي موضوعات تحصيلي خود استفاده كنند. در علوم، با استفاده از كامپيوتر و سنسورها (حسگرها) اطلاعات وارد و پردازش مي شوند. در رياضيات، از فناوري اطلاعات در مدل دادن هندسه و جبر، درطراحي و ساخت از كامپيورتها جهت شبيه سازي و مدل سازي قبل از ساخت نهايي، استفاده مي شود. در زبانهاي مدرن ارتباطات الكترونيكي باعث دسترسي سريع به خبرهاي جديد خارجي و ديگر مطالب روز دنيا مي شود. كامپيوتر، افراد علاقه مند به موسيقي را قادر به نواختن مي كند؛ بدون آنكه آنها نواختن آلات موسيقي را آموزش ديده باشند. براي آن دسته از دانش آموزان معلول كه به آموزش مخصوص نياز دارند، فناوري اطلاعات دسترسي به كليه موارد آموزشي را فراهم مي كند و همچنين آنها را قادر مي سازد كه نظرات و نيازهاي خود را به صورت كلمات يادر قالب طرح و شكل، بيان كنند. نقش فناوري و اطلاعات در يادگيري با استفاده از فناوري اطلاعات دانش آموزان مي توانند اطلاعات فراواني را درمدت كوتاه كسب كنند. تحقيقات نشان مي دهد كه استفاده از كامپيوتر علاوه بر افزايش انگيزه دانش آموزان و دانشجويان براي يادگيري، سبب تقويت روحيه، اعتمادبه نفس و مقابله با مسائل در آنها مي شود. استفاده از ابزارهاي ارتباطي مانند Fax, Email كامپيوتر و ويديو كنفرانس باعث كوتاه تر شدن زمان و فاصله و مهيا شدن امكانات جديد، جهت يادگيري شده است. با گسترش استفاده از اين فناوريها امكان آموزش متقاضياني كه به صورت پراكنده در مناطق مختلف قرار دارند نيز فراهم شده است. در كشورهاي پيشرفته استفاده از اينترنت در اكثر مدارس و دانشگاه ها با سرعت بسيار زياد رو به افزايش است. از سال 1997 كليه كالج ها و اكثر دبيرستانها و حتي بعضي از دبستانهاي كشور انگلستان به اينترنت دسترسي دارند و پيش بيني مي شود تا پايان سال 2002 كليه مدارس نيز به صورت online از اينترنت استفاده كنند. مراكز علمي بااستفاده از اينترنت به راحتي به منابع عظيم علمي، افراد مختلف و موارد درسي دسترسي دارند و همچنين اطلاعات علمي و تحقيقاتي خود را از طريق سايت هاي ايجاد شده توسط دانش آموزان و مدرسين به ديگران نمايش مي دهند. استفاده از ويديو كنفرانس نيز در حال رشد است و اين تكنولوژي سبب مي شود كه دانش آموزان با افراد و يا دانش آموزان ديگر كشورها ارتباط برقرار كرده و زبان هاي يكديگر را ياد بگيرند. نقش فناوري اطلاعات در آموزش كشورهاي امريكا و كانادا در آمريكا كليه هزينه ها و سرمايه گذاري ها در فناوري اطلاعات توسط دولت فدرال فراهم مي شود. البته ميزان استفاده از كامپيوتر در مراكز علمي با يكديگر متفاوت است. بين 15 تا 20 درصد مدارس از كامپيوتر و تكنولوژي چند رسانه اي براي دروس خود استفاده مي كنند تا دانش آموزان بتوانند مهارتهاي خود را در طراحي و تويد گزارش هايي كه داراي متن، صدا و تصاوير متحرك هستند، افزايش دهند. استفاده از سيستم هاي الكترونيكي ارتباطي مانند اينترنت دراكثر مدارسي كه در آن دانش آموزان سنين 12 تا 18 سال تحصيل مي كنند، مهياست. در كشور كانادا نيز كليه مدارس و دانشگاه ها به تكنولوژي اطلاعات تجهيز شده اند. در اين كشور به علت فواصل زياد بين شهرها و مناطق مسكوني، از شبكه بين المللي به نام school.net استفاده مي شود تا دانش آموزان بتوانند از منزل، مطالب درسي را ياد بگيرند و يا تكاليف خود را تحويل دهند. تمايلات آينده در فناوري و يادگيري توسعه سريع تكنولوژي درمينياتورسازي وسايل الكترونيكي، ارتباطات الكترونيكي و چندرسانه اي و همچنين حركت به سمت داده هاي ديجيتالي، منجر به از بين رفتن مرزهاي بين انتشار راديويي و انتشارات و ارتباط تلفني شده و تمامي اين واسطه ها، به طور يكجا در شبكه هاي كامپيوتري در دسترس همگان است. اين فناوري نه تنها باعث دستيابي دانش آموزان به منابع عظيم چند رسانه اي و كتابخانه ها مي شود. بلكه سبب دستيابي مستقيم و بي واسطه به مدرسين و پديده هاي طبيعي در تمامي جهان خواهد شد. همان طور كه تكنولوژي، دسترسي آسانتري را براي علاقه مندان به مطالب علمي به وجود مي آورد، نقش مدرس نيز از يك منبع مطالب صرف به يك راهنما و مدير پروسه يادگيري، تغيير مي يابد. دسترسي آسان دانشجويان به منابع اطلاعاتي، علمي و تحقيقاتي از طريق اينترنت باعث يادگيري آنها با سودمندي بيشتري خواهد شد و همچنين زمان بيشتري را در اختيار مدرسين خواهد گذاشت تا بتوانند بيشتر به كار تحقيق و تمركز بر روي ديگر فعاليتهاي يادگيري بپردازند و در نهايت به عنوان يك كاتاليزور، عمل كنند. نتيجه گيري با توسعه فناوري ارتباطات و شبكه هاي بين المللي و افزايش در قدرت خريد و در دست گرفتن اين تكنولوژي به صورت شخصي و انفرادي، فرآيند آموزش و يادگيري نيز دچار تغييرات عمده اي خواهد شد. مرزهاي موسسات آموزشي بتدريج محو در نهايت، فاصله بين خانه و مدرسه از بين خواهد رفت. از آنجايي كه در حركت رو به جلوي تكنولوژي، هيچ اثري از كندشدن ديده نمي شود، افراد جامعه بايد در مقوله يادگيري و تطبيق با اين روند، با كمترين فشار رواني و فيزيكي قدم بردارند. جهت تحقق اين امر، مراكز آموزشي و متوليان مربوطه بايد افراد جامعه را با اين تكنولوژي جديد آشنا كرده و امكانات يادگيري و استفاده از آن را به راحتي در اختيار آنها قرار دهند، زيرا با تغييرات و توسعه روزانه تكنولوژي، مقوله يادگيري و آموزش، تبديل به يك روند مداوم در طول حيات بشر خواهد شد.

 منبع: ماهنامه آموزشي و اطلاع رساني وب

 

نوشته شده توسط کارشناس راهنمایی  | لینک ثابت |